Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej

   Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej powołane zostało w 2008 roku. Na dzień dzisiejszy do Partnerstwa przystąpiło 67 podmiotów, których zróżnicowany potencjał służy popularyzowaniu i wspieraniu idei ekonomii społecznej  w regionie.

Kilkuletnie doświadczenie Partnerstwa w realizacji działań na rzecz promowania idei ekonomii społecznej przyczyniło się do wzrostu zainteresowania tą tematyką wśród pracowników administracji samorządowej, państwowej, pracodawców oraz osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. Sygnatariusze Partnerstwa zdobyli wiele cennych doświadczeń przydatnych w tworzeniu i prowadzeniu instytucji ekonomii społecznej.  

          W 2010r. powołano Radę Programową Partnerstwa składającą się z przedstawicieli wiodących instytucji partnerskich sektora ekonomii społecznej w regionie. Zadaniem Rady jest koordynowanie i wytyczanie kierunków działań Partnerstwa służących rozwojowi ekonomii społecznej, jak również budowanie klimatu zrozumienia i woli współpracy samorządów lokalnych z Podmiotami Ekonomii Społecznej. Rada jest reprezentantem sektora ekonomii społecznej w regionie i stanowi swoisty „barometr” problemów i potrzeb tego środowiska.

W 2012r. skupiono się głównie na :

 ·        Promowaniu ekonomii społecznej w regionie przy wykorzystaniu dostępnych  możliwości w tym zakresie.( Biuletyn i strona WUP,  strona  sygnatariuszy, prasa, radio, telewizja i inne).

·        Realizowaniu działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rozwoju ekonomii  społecznej ( tworzenie dobrego klimatu).

·        Zorganizowaniu wymiany doświadczeń z ekonomii społecznej na przykładzie spółdzielni socjalnych.

·        Uczestniczeniu w działaniach mających na celu pozyskanie wsparcia  na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie ze strony lokalnych władz  i parlamentarzystów.

·        Zorganizowaniu szkoleń dla pracowników instytucji partnerskich.

·        Zorganizowaniu spotkań z ekspertami z dziedziny spółdzielczości socjalnej (w ramach posiedzeń Rady Programowej Partnerstwa).

·        Opracowaniu stanowisk i rekomendacji służących wzmocnieniu kondycji podmiotów ekonomii społecznej.

Rezultaty działań:

·        Zorganizowano pięć posiedzeń Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. W spotkaniach uczestniczyło ogółem 74 osoby. Na posiedzeniach podejmowano działania służące promocji i rozwoju ekonomii  społecznej w regionie.

·        Członkowie Partnerstwa  uczestniczą w pracach zespołu ds. opracowania Wieloletniego Regionalnego Planu Działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej.

·        Opracowano 4 stanowiska i rekomendacje adresowane do: Departamentu  EFS, OWES, Konwent Marszałków, dotyczące  wzmocnienia ze środków EFS sektora  ekonomii społecznej w regionie lubuskim.

·        Zorganizowano 2  szkolenia  dla  pracowników instytucji partnerskich : „Profilaktyka wypalenia zawodowego”, „Arteterapia  w pracy”.

·        Współorganizowano wspólnie z Łużycką Wyższą Szkołą w Żarach konferencję pt. „Społeczna, nie tylko rynkowa gospodarka  społeczna w województwie lubuskim w perspektywie 2020 roku” .Celem konferencji było omówienie rozwoju ekonomii społecznej w   regionie. W konferencji uczestniczyło 200 osób.

·        Organizowano spotkania  informacyjno –doradcze  z zakresu ekonomii  społecznej.  Celem spotkań było przedstawienie idei Partnerstwa i przybliżenie informacji dot. zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Spotkania odbyły się w JST, PUP, NGO.

·        Dotychczasowe działania Partnerstwa zostały dwukrotnie zaprezentowane w Programie Telewizji  Polskiej - Oddział w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu  ze środków EFS pt.: Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej.

·        W Biuletynie WUP zamieszczane są opracowania  dot. problematyki ekonomii  społecznej.

·        W siedzibie Oddziału Zamiejscowego WUP  udziela się  informacji dotyczących  możliwości zakładania i  funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

·        Uczestniczono w Gorzowie Wlkp. w konferencji podsumowującej projekt Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp.. Zaprezentowano działania WUP na rzecz  rozwoju ekonomii społecznej- liczba uczestników 80.

·        Uczestniczono w Sulęcinie w Konferencji pt.”Samorząd Lokalny liderem ekonomii społecznej”. Zapoznano uczestników z inicjatywą tworzenia partnerstwa  międzysektorowego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej- liczba uczestników 50.

·        Uczestniczono w Targach aktywności społecznej w Gorzowie Wlkp.

·        Uczestniczono w ramach dobrych praktyk w spotkaniu w spółdzielni socjalnej „Relax”  w Dębnie Lubuskim.

Uczestniczono w  ramach dobrych praktyk w wizycie studyjnej zorganizowanej przez  Fundację „Barka” w Poznaniu

Zmieniony ( 31.10.2013. )