Cele Stowarzyszenia

*
Najważniejszym celem Stowarzyszenia jest krzewienie świadomości przedsiębiorcy społeczności lokalnej, rozwiązywanie problemów i stworzenie warunków do jej promowania
*
Rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego,
*
Działanie w kierunku ograniczenia bezrobocia,
*
Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania małymi przedsiębiorstwami,
*
Doskonalenia kwalifikacji osób prowadzących działalność gospodarczą,
*
Inspirowanie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych,
*
Działanie na rzecz adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw do warunków wolnorynkowych,
*
Pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej działalności,
*
Stworzenie systemu wsparcia finansowego dla małych przedsiębiorstw.
   
 

Sposób realizacji celów:

   
* Pomoc w tworzeniu Lokalnych Ośrodków Wspierania Małej Przedsiębiorczości w gminach województwa lubuskiego,
* Tworzenie "Inkubatorów przedsiębiorczości",
* Tworzenie systemu informacji,
* Organizowanie zebrań , odczytów , szkoleń, konsultacji, konferencji,
* Sympozjów o tematyce związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia,
* Wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
* Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
* Współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi.