Kodeks etyczny

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z/s w Dobiegniewie jest zarejestrowane w KSU, a wykonując bieżącą działalność przestrzega zasad etyki zawodowej, w szczególności:

  • Prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • Przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego;
  • Zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach;
  • Świadczy usługi z należytą starannością, a w razie braku niezbędnej wiedzy lub doświadczenia kieruje klientów zamierzającyh korzystać z jego usług do innego ośrodka, posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • Zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku z realizacją świadczonych usług;
  • Zachowuje szczególną ostrożność w formułowaniu zarzutów wobec innych podmiotów, w tym innych ośrodków ksu;
  • Dąży do polubownego załatwiania sporów;
  • Zapewnia realizację usług wyłącznie przez wykwalifikowany personel oraz dąży do stałego podwyższania jego kwalifikacji.


Dobiegniew 13.02.2006r.

Leszek Waloch
Prezes Zarządu