Ekonomia społeczna - ścieżka dotacji

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z kompendium wiedzy na temat wsparcia dotacyjnego i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 

 

Wsparcie dla nowych przedsiębiorstw społecznych

Lubuski Ośrodek Ekonomii Społecznej – wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy

w przedsiębiorstwie społecznym

 8 marca 2017 roku

 Dlaczego warto?

 

 Dla kogo?

 

Kto może ubiegać się o dotację?

 • Każdy mieszkaniec subregionu II Województwa Lubuskiego, który chce założyć stabilne przedsiębiorstwo społeczne i w jego ramach zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem
 • Każda osoba prawna posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie subregionu II Województwa Lubuskiego, w szczególności organizacja pozarządowa, jednostka samorządu terytorialnego lub kościelna osoba prawna, która chce założyć stabilne przedsiębiorstwo społeczne i w jego ramach zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
  lub ubóstwem
 • Każde istniejące przedsiębiorstwo społeczne posiadające siedzibę lub wyodrębnioną jednostkę organizacyjną na terenie subregionu , który chce utworzyć trwałe i stabilne miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem
 • Każdy podmiot ekonomii społecznej posiadający siedzibę lub wyodrębnioną jednostkę organizacyjną na terenie subregionu, który chce:
 • przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne
 • utworzyć trwałe i stabilne miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem
 • Czy osoba zakładająca przedsiębiorstwo społeczne może jednocześnie być w nim zatrudniona i otrzymać dotację? Tak. Status pracownika jest niezależny od statusu założyciela przedsiębiorstwa społecznego
 • Jakie są wyłączenia z dofinansowania? Dotacje i wsparcie finansowe LOWES współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i dlatego w ramach tego działania nie można finansować określonych rodzajów działalności – ich listę można znaleźć na stronie www.lowes.pl

 Czym jest ekonomia społeczna?

 

Jakie są warunki otrzymania i rozliczenia dotacji?

 

Dotacja LOWES przeznaczona jest na:

 1. stworzenie trwałych i stabilnych nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 2. w przedsiębiorstwach społecznych
 3. w ramach sektora ekonomii społecznej

Bardzo ważne:

Okres trwałości przedsiębiorstwa społecznego i miejsca pracy musi wynosić przynajmniej 12 miesięcy

 

Co to oznacza w praktyce? Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym lub ubóstwem – na kogo można uzyskać wsparcie finansowe?

Bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym, istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, bądź w podmiocie ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tego podmiotu  w przedsiębiorstwo społeczne, może zostać przyznane, jeżeli stworzenie nowych miejsc pracy dotyczy poniżej wskazanych osób:

pierwsza grupa osób uprawnionych do dotacji

 

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – dodatkowe przesłanki

 

a.       osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

b.      osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c.       osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

d.      osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375)

e.      rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością

f.        osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.)

g.       osoby niesamodzielne

h.      osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

i.         osoby odbywające kary pozbawienia wolności

j.        osoby korzystające z POPŻ

 druga grupa osób uprawnionych do dotacji

 

Jakie są wyjątki?

Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie złożenia wniosku o przyznanie dotacji, z wyjątkiem:

a)      osób ubogich pracujących – takich, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie i jednocześnie są uprawnione do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej lub

b)      osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, lub

c)       osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia

 

 Co to jest przedsiębiorstwo społeczne (PS)?

Przedsiębiorstwo społeczne to rodzaj podmiotu ekonomii społecznej (definicję PES można znaleźć na w Regulaminie wsparcia), będący fundamentem ekonomii społecznej. Najczęściej spotykaną formą przedsiębiorstwa społecznego jest spółdzielnia socjalna. Przedsiębiorstwo społeczne charakteryzuje kilka unikalnych cech:

 • jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, oświatową lub kulturalną, której celem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub  świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych
 • nie rozdziela zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej
 • jest zarządzany na zasadach demokratycznych lub co najmniej konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników i innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami

Zatem przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 

KRYTERIUM

1

Jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

2

Wyjaśnienie:

Podmiot prowadzi działalność:

Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, a oświatową lub kulturalną, muszą prowadzić działalność opartą na ryzyku ekonomicznym.

 

oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Za przedsiębiorstwa społeczne nie można uznać jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych prowadzących działalność  oświatową lub kulturalną.

 

Celem działalności podmiotu jest:

 

Wyjaśnienie dot. zatrudnienia znajduje się w punkcie 7

kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii

osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:

1. zatrudnienie co najmniej 50%:

·         osób bezrobotnych lub

·         osób z niepełnosprawnościami, lub

·         osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym, lub

·         osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych

LUB

2. zatrudnienie co najmniej 30% osób
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

LUB

realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157)
lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa powyżej, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%

4

 

Jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo

Wyjaśnienie:

1. Oprócz niepodzielności zysku istotny jest wątek przeznaczania środków na:

•    integrację/reintegrację społeczną, zawodową, społeczno-zawodową – rozumianą zgodnie  definicją usług aktywnej integracji, o której mowa w Wytycznych (rozdział 3 pkt 29 lit a i b: odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa))

lub

•    na działalność pożytku publicznego – rozumianą zgodnie z art. 3 ust 1 i art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Nie ma wymagań co do wielkości/proporcji środków przeznaczanych z zysku lub nadwyżki bilansowej na reintegrację
i działalność pożytku publicznego

3. Dokumenty potwierdzające:

Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu oraz uchwała
o podziale zysku lub nadwyżki bilansowej za ostatni rok obrotowy bądź sprawozdanie finansowe

5

Podmiot jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim

Wyjaśnienie:

1. Struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim

2. Dokumenty potwierdzające:

·         Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu

lub

·         Inny dokument odpowiedniego organu podmiotu (np. uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, uchwała Walnego Zebrania Członków, uchwała Zarządu, regulamin wynagradzania).

6

Wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wyjaśnienie:

1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, nie przekracza 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

2. Dokumenty potwierdzające:

·         Statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu

lub

·         Inny dokument odpowiedniego organu podmiotu (np. uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, uchwała Walnego Zebrania Członków, uchwała Zarządu, regulamin wynagradzania).

7

Podmiot zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w punkcie 3 (tj. 50% osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 30 % osób z niepełnosprawnościami umiarkowaną albo znaczną, bądź w przypadku realizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej – 30% osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

Wyjaśnienie:

Odsetek (stan) zatrudnienia jest obliczany od łącznej liczby wszystkich pracowników danego podmiotu, a nie od pracowników zatrudnionych tylko w ramach działalności gospodarczej, oświatowej czy kulturalnej.

Do stanu zatrudnienia nie wlicza się:

·         osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, które prowadzą działalność gospodarczą

·         osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną krótszą niż 3 miesiące i obejmującą mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące

·         osób zatrudnionych na mniej niż 1/4 etatu w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna

Wymiar zatrudnienia: Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, jednak ze względu na jakość miejsca pracy nie powinno to być mniej niż 1/4 etatu. Przy ustalaniu poziomu  zatrudnienia oblicza się osoby. Nie sumuje się etatów do jednego pełnego, żeby uznać ten jeden etat jako zatrudnienie jednej osoby/jednego miejsca pracy w nowo tworzonych PS.

Status osoby: Osoba musi posiadać status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym bądź ubóstwem, tj. bezrobotnej, z niepełnosprawnością, bezdomnej itd. w momencie zatrudnienia w danym podmiocie

Dokumenty potwierdzające:

1.                   Dokument potwierdzający zgłoszenie osoby do ZUS (ZUS P ZUA)

2.                   Kopia umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

3.                   Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, a w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentacja za okres od dnia powstania tego podmiotu

4.                   Dokumenty potwierdzające przynależność do wskazanych grup w formie oświadczeń:

·         przedsiębiorstwa społecznego (zgodnie ze sposobem reprezentacji)

·         pracowników,

 

Gdzie można znaleźć dokumenty związane ze wsparciem finansowym?

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej  w zakładce „do pobrania” oraz w biurze LOWES w Gorzowie Wlkp lub Oddziałach zamiejscowych w Dobiegniewie, Kostrzynie, Świebodzinie i Kożuchowie.

Czy wymagany jest odpłatność bądź wkład własny do dotacji?

Nie. Lubuski Ośrodek Ekonomii Społecznej nie pobiera opłat za udzielane wsparcie
w związku z udzielaniem dotacji dla przedsiębiorstw społecznych oraz nie wymaga wkładu własnego do dotacji

Czym jest inkubacja przedsiębiorstwa społecznego?

Inkubacja przedsiębiorstwa społecznego to usługi rozwoju ekonomii społecznej świadczone przez LOWES w celu nabycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia
i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące m.in.:

 • bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje inwestycyjne)  
 • wsparcie pomostowe w formie finansowej 
 • szkolenia zawodowe 
 • doradztwo biznesowe 
 • usługi towarzyszące 
 • pomoc w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania
 • pomoc w otrzymaniu dotacji z PUP/PFRON na tworzenie nowych miejsc pracy
  w spółdzielniach socjalnych

 Na co może być przeznaczona dotacja inwestycyjna LOWES?

Jednorazowa bezzwrotna dotacja inwestycyjna przeznaczana jest na sfinansowanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności:

 1. składników majątku trwałego, wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji
  i uruchomienia
 2. wyposażenia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzęt AGD i RTV) wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia
 3. kosztów prac remontowych, budowlanych i dostosowawczych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami i realizacją przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem
 4. aktywów obrotowych – wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które będą podstawą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży). Aktywa obrotowe mogą stanowić maksymalnie 20% wartości dofinansowania
 5. zakupu wartości niematerialnych i prawnych
 6. środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
 7. utworzenia strony internetowej

Czy jest możliwy zakup używanych środków trwałych?

Zakup używanych środków trwałych jest możliwy pod warunkiem, że:

§  środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy,

§  cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu  i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,

§  w okresie 7 lat poprzedzających zakupienie przez Beneficjenta pomocy (w przypadku nieruchomości  10 lat) środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; oświadczenie takie musi być podpisane przez zbywcę/sprzedającego

 

Czy wymagane jest zabezpieczenie dotacji?

Tak. Wymagane jest zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania dotacji i odpowiedniego wykonania umowy o udzielenie dotacji.

Co oznacza prawidłowe wykonanie Umowy?

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) zawiera kilka podstawowych warunków do wykonania, w szczególności:

 

Środki dotacji to środki publiczne, stąd należy dochować najwyższej staranności przy ich wydatkowaniu. Zatem w przypadku podpisania Umowy o udzielenie środków finansowych (dotacja) przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest do wniesienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz (do wyboru):

1)         Poręczenia wniesione przez:

a)         osoby prawne,

b)        jednostki samorządu terytorialnego,

c)         fundusz poręczeń,

d)        osoby fizyczne.

2)         Weksel z poręczeniem wekslowym (aval),

3)         Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,

4)         Zastaw na prawach lub rzeczach,

5)         Hipoteka,

6)         Blokada rachunku bankowego,

7)        Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Co do zasady dodatkowe zabezpieczenie dotacji jest uzgadniane z realizatorem na zasadzie porozumienia stron. Szczegółowe zasady wnoszenia zabezpieczenia dotacji znajdują się w § 7 Regulaminu wsparcia finansowego

Czy można wydatkować środki z dotacji gotówką?

Nie, środki z dotacji LOWES winno się wydatkować w formie bezgotówkowej, tj. płatność przelewem bądź kartą. Może się zdarzyć wyjątkowa sytuacja, że nie będzie takiej możliwości –  takim wypadku prosimy o kontakt z Biurem LOWES. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z prawem, płatności gotówkowe dokonywane przez przedsiębiorców nie mogą być większe niż 15 000,00 zł.

Co to jest trwałe miejsce pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym?

To miejsce pracy zajmowane przez osobę zagrożoną wykluczeniem społecznym lub ubóstwem na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej, istniejące nieprzerwanie co najmniej przez minimum 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia nowego stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika

Co to jest trwałe miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym?

To miejsce pracy zajmowane przez osobę zagrożoną wykluczeniem społecznym lub ubóstwem
na podstawie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, spółdzielczej umowy
o pracę w wymiarze pełnego etatu lub na podstawie umowy cywilno – prawnej z wymiarem czasu pracy odpowiadającym miesięcznemu wymiarowi godzinowemu pełnego etatu
oraz
co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę ustalonym na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, istniejące nieprzerwanie co najmniej przez minimum
12 miesięcy w przedsiębiorstwie społecznym od dnia przyznania dotacji lub utworzenia nowego stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy
od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika.

Na co może być przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe?

Wsparcie pomostowe udzielane jest na pokrycie obligatoryjnych opłat związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa społecznego, na podstawie Katalogu rodzaju kosztów dopuszczonych do finansowania. Wypłacane jest  w miesięcznych transzach, na podstawie uzasadnionego Wniosku przedsiębiorstwa społecznego. Katalog kosztów w ramach wsparcia pomostowego nie może pokrywać się z wydatkami zakwalifikowanymi do dofinansowania w ramach wsparcia inwestycyjnego i zawiera:

Lp

Nazwa kosztu

1

Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne od osób, na które zostało przyznane wsparcie pomostowe:

a) po stronie pracodawcy (emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),

b) po stronie pracownika (emerytalne, rentowe, chorobowe)

2

Podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od w/w osób

3

Inne koszty pracodawcy ponoszone w związku z funkcjonowaniem nowego miejsca pracy (utworzonego w nowym przedsiębiorstwie społecznym dla osób, o których mowa § 1 ust. 3 Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne), w tym w szczególności koszty obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń bhp, koszty zakupu odzieży ochronnej i obuwia roboczego oraz inne koszty ochrony pracy (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania ich na danym stanowisku pracy) oraz inne związane z kosztami pracy

4

Koszty administracyjne, w tym:

a) opłaty za wynajem/dzierżawę pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej;

b) podatek od nieruchomości i inne wymagane prawem daniny publiczne (np. abonament radiowo – telewizyjny);

5

Koszty eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej:
a) opłaty za energię elektryczną, b) opłaty za ogrzewanie (energia cieplna, gaz, olej opałowy, inne paliwa stałe i płynne), c) opłaty za wodę i ścieki, d) koszty wywozu odpadów i nieczystości, e) inne

6

Koszty najmu, dzierżawy lub leasingu maszyn i urządzeń oraz pomieszczeń wykorzystywanych
do prowadzenia działalności gospodarczej

7

Koszty usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (telefon, internet, naprawy)

8

Koszty ubezpieczeń związanych z działalnością gospodarczą:

a)      OC oraz majątkowe, w tym ubezpieczenie OC pojazdów,

b)       NNW pracowników,

c)       inne

9

Koszty materiałów biurowych i piśmiennych, w tym tusze i tonery do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością spółdzielni, ujętych w ewidencji przedsiębiorstwa

10

Koszty obsługi (napraw, konserwacji oraz zakupów materiałów służących naprawie (eksploatacyjnych)) składników majątku trwałego, ujętych w ewidencji przedsiębiorstwa

11

Koszty obsługi księgowej i inne usługi związane z prowadzeniem działalności

12

Koszty opłat pocztowych i kurierskich

13

Koszty materiałów promocyjno-informacyjnych (poza pakietem marketingowym OWES)

14

Inne:

 – wynikające ze specyfiki rodzaju działalności gospodarczej (np.  raty leasingowe, paliwo, abonament RTV,  opłaty do ZAiKS, opłaty za utylizację odpadów medycznych, opłaty za koncesje, pozwolenia)

– służące bezpośrednio prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo społeczne

Ważne:

Wydatki w ramach wsparcia pomostowego nie mogą pokrywać się z wydatkami zakwalifikowanymi do dofinansowania w ramach bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

 

Wsparcie pomostowe w formie finansowej:

 1. Jest świadczone przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, może być przedłużone nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy, z zachowaniem łącznie poniższych zasad trwałości:
 2. zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy. Okres trwałości wynosi co najmniej 12 miesięcy, od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika oraz
 3. zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa społecznego tj. spełnienie łącznie wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w rozdziale 3 pkt 26 Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
  i zwalczania z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2014 – 2020, przez okres, o którym mowa w lit. a.
 4. Jest przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 5. Przysługuje wyłącznie na miejsce pracy utworzone w oparciu o stosunek pracy powstały
  na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.

Jak wygląda procedura wsparcia i przyznawania dotacji –

Co należy zrobić, żeby przystąpić do działania dotacyjnego po zakończeniu procedury rekrutacji i doradztwa ogólnego w LOWES?

 1. Skontaktuj się z LOWES Oddział w Dobiegniewie ul Mickiewicza 7 :
 • telefonicznie – pod numerem 95 7611037 lub 729 053 613, 729 053 614
 • drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • osobiście w biurze LOWES w Gorzowie Wlkp ul Przemysłowa 53

Nasz zespół umówi spotkanie z  doradcą biznesowym, który odpowie na wszystkie pytania i zaproponuje dalsze wsparcie. Przypominamy, że usługi LOWES są bezpłatne.

 1. Jak wygląda procedura wsparcia dotacyjnego?
  • Pierwszy kontakt z LOWES – umówienie spotkania z doradcą kluczowym
  • Spotkanie z doradcą kluczowym  LOWES – 
  • Szkolenia w zakresie tworzenia i przedsiębiorstwa społecznego i pracy w nim,
   w tym z tworzenia biznesplanu,
  • Szkolenia zawodowe – zgodnie z indywidualną ścieżką wsparcia
  • Doradztwo w zakresie pisania Biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego
  • Rejestracja przedsiębiorstwa w Krajowym Rejestrze Sądowym (istnieje możliwość rejestracji PS w Krajowym Rejestrze Sądowym przed uzyskaniem decyzji o przyznaniu środków, jednakże w takim wypadku grupa inicjatywna robi to na własną odpowiedzialność)
  • Złożenie Wniosku o dotację inwestycyjną wraz z załącznikami (Biznesplan
   i inne) – Wniosek wraz z załącznikami można znaleźć na stronie
    lowes.lubuskie.org.pl  w zakładce „do pobrania”
  • Ocena formalna Wniosku o dotację
  • Ocena merytoryczna Wniosku przez Komisję Oceny Wniosków
  • Kryteria oceny oraz pracę Komisji reguluje Regulamin  udzielenia wsparcia dostępny na stronie lowes.lubuskie.org.pl   w zakładce „do pobrania”
  • Decyzja o przyznaniu środków dla przedsiębiorstwa społecznego
  • Podpisanie Umowy na wsparcie i wniesienie zabezpieczenia dotacji
  • Wypłata pierwszej transzy wartości dotacji inwestycyjnej (co do zasady 80% wartości dotacji, druga transza zostanie wypłacona po rozliczeniu wydatkowania 75% pierwszej transzy)
  • Inwestycja i zatrudnianie pracowników (nie krócej niż na 12 miesięcy na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę)
  • Wypłata wsparcia pomostowego finansowego podstawowego 
  • Działalność określona w Biznesplanie (nie krócej niż 12 miesięcy)
  • Kontrola, monitoring i rozliczenie wsparcia
  • Dalszy rozwój przedsiębiorstwa społecznego

 

 1. Szczegółowe zasady wsparcia w projekcie oraz zasady przyznawania wsparcia dotacyjnego regulują:
 • Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na zatrudnienie w nowoutworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwa społeczne w ramach Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wraz z załącznikami (dostępny na stronie   lowes.lubuskie.org.pl w zakładce „ do pobrania” oraz w biurze LOWES   Odział w Dobiegniewie ul Mickiewicza 7
 • Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (dostępne na stronie lowes.lubuskie.org.pl w zakładce „do pobrania” oraz w biurze LOWES.
 • Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) przyjęty uchwałą nr 164 Rady Ministrów w dniu 12 sierpnia 2014 roku.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

 

Jan Koniarek

Koordynator

95 7380061

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Marta Kowalska

Kierownik merytoryczny LOWES

95 738 00 61

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Helena Guhl

Doradca specjalistyczny

570 343 830

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczepan Słomczyński

kluczowy doradca biznesowy

729 053 611

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.