25 lat Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie

W dniu 24 kwietnia minęło 25 lat od chwili powołania Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości. Pierwsza przyjęta nazwa Stowarzyszenia to Gorzowskie Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości. Członkami założycielami były 34 osoby fizyczne, /członkowie zwyczajni/ oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim, Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Gminy: Dobiegniew, Strzelce Krajeńskie, Bierzwnik, Choszczno, Zwierzyn, Stare Kurowo, /członkowie wspierający/. Siedzibę dla stowarzyszenia nieodpłatnie udostępnił Urząd Miejski w Dobiegniewie w budynku urzędu. Stowarzyszenie było jedną z pierwszych instytucji otoczenia biznesu, której cele statutowe wiązały się z procesem restrukturyzacji gospodarki ówczesnego województwa gorzowskiego. Główne przesłanki powstania to;

• Wysoka stopa bezrobocia z tendencją wzrostową, jako główny problem regionu gorzowskiego.
• Potrzeba współdziałania administracji rządowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi w celu łagodzenia skutków bezrobocia w regionie.
• Tworzenie sieci współpracy takich instytucji jak wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe jednostki administracji rządowej i samorządowej w celu kreowania i wdrażania projektów pro zatrudnieniowych.
• Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pobudzanie aktywności zawodowej społeczeństwa.
Od początku istnienia najważniejszą dziedziną działalności stowarzyszenia było;
• Wspieranie małych przedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne korzystające z pierwszego realizowanego przez stowarzyszenie projektu TOR # 10 ze środków pozyskanych z Banku Światowego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
• Współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami otoczenia biznesu ze Szwecji i Niemiec.
• Pobudzanie aktywności społecznej poprzez utworzenie Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Powstały w 1995 r Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości świadczył nieodpłatne usługi w zakresie;
• Sporządzanie biznes planów i wniosków pożyczkowych dla starterów, i mikroprzedsiębiorstw. (banki, Urzędy Pracy, fundusze)
• Pomoc w sporządzaniu wniosków o dotacje (Phare 2001, Phare 2002, SPO WKP, Urzędy Marszałkowskie, SPO RZL, Urzędy Pracy)
• Ocena sporządzonych wniosków, doradztwo
• Pomoc przedsiębiorcom w zarządzaniu projektami.
Naszą rolą było udzielanie informacji o możliwościach otrzymania dofinansowania, przeprowadzenie szkoleń, przyjmowanie wniosków składanych przez przedsiębiorców oraz monitorowanie i rozliczanie umów o dofinansowanie.
• Ośrodek szkoleniowy został utworzony w strukturach Stowarzyszenia w 1995 r. zarejestrowany w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Organizowane szkolenia dla osób bezrobotnych były we współpracy początkowo rejonowych a później powiatowych urzędów pracy.
Zrealizowane szkolenia min to;
• Szkolenia dla pracowników małych przedsiębiorstw województwa lubuskiego
• Szkolenia i warsztaty dla mikro i małej przedsiębiorczości
• Prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej dla osób bezrobotnych.
• „Lubuska biznes women”
• Szkolenia i kursy z obsługi kas fiskalnych.
W 1994 roku w strukturach Gorzowskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości powstał Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości. Powołanie Funduszu było ważnym procesem tworzenia przez Bank Światowy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej instytucjonalnego systemu wsparcia dla podmiotów gospodarczych pragnących tworzyć nowe miejsca pracy oraz bezrobotnych mających pomysł na otwarcie własnego biznesu. Fundusz otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 549 420 zł oraz środki finansowe na wyposażenie biura. Drugim etapem dokapitalizowania funduszu była dotacja z 2003 r. z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 660 000 zł. Kolejnym etapem zwiększenia kapitału było podpisanie umowy w 2009 r. z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze o dokapitalizowanie ze środków Unii Europejskiej kwotą 3 000 000 zł w kolejnych latach zwiększony do 6 000 000, 00 zł. W dniu 30 czerwca 2016 r Stowarzyszenie podpisało Aneks do Umowy zwany „Strategią Wyjścia” i do 30 czerwca 2016 r dysponuje kapitałem udzielając wsparcia finansowego zwrotnego dla przedsiębiorców.
Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości łącznie udzielił w minionych 25 latach 503 podmiotom gospodarczym wsparcia finansowego na kwotę 26 487 800 zł. Realizując trzy projekty mamy możliwość udzielania pożyczek na terenie całego regionu. Fundusz udziela pożyczek wyłącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz tzw. starterom na określony cel gospodarczy; inwestycyjny lub inwestycyjno – obrotowy.
Atutem funduszu jest;
• Szybkość w podejmowaniu decyzji
• Wysokość pożyczki do 250 000 zł
• Stałe konkurencyjne oprocentowanie w całym okresie trwania pożyczki
• Mało zbiurokratyzowane procedury.
Przez 25 lat działalności Stowarzyszenia wiele działających firm w regionie korzystało lub korzysta z jego możliwości. Udzielało wsparcia w zakresie świadczonych usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i finansowych. Stowarzyszenie wniosło znaczący wkład w rozwój gospodarczy północnej części Województwa Lubuskiego.

Ekonomia Społeczna
Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wielkopolskim i Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych w „KRĄG” od 27 lutego 2015 roku jest częścią konsorcjum powołującego Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim, który działa jako ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, prowadząc działania i świadcząc usługi w 4 zakresach:
- animacji w środowiskach lokalnych
- inkubacji nowych PS
- wsparcia finansowego istniejących PS oraz nowo powstałych Przedsiębiorstw Społecznych
- reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
Niezbędnym elementem utworzenia LOWES było otrzymanie akredytacji przyznawanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Nasz OWES otrzymał ją 1 października 2015 roku. Na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji i po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznano konsorcjum status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości w miesiącu marcu 2016 r. Akredytacja umożliwiała staranie się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na wsparcie rozwoju Ekonomii Społecznej poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.
W miesiącu czerwcu po ogłoszeniu konkursu przez Zarząd Województwa Lubuskiego konsorcjum wypełnianło wniosek o dofinansowanie projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Wnioskowane dofinansowanie wynosiło 16 147 456,00 złotych. Doradztwo biznesowe realizowane przez Stowarzyszenie oraz udzielenie dotacji i finansowego wsparcia pomostowego dla osób zatrudnianych w PS wynosiło 7 622 900,00 złotych.
Celem projektu był wzrost znaczenia ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym społeczności lokalnej w zakresie zatrudnienia, aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz realizacji usług użyteczności publicznej. Powstało 182 nowych, trwałych (powyżej 12 miesięcy), miejsc pracy i 34 nowych przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz wspartych 6 istniejących PS. Projekt był realizowany od września 2016 r. do końca sierpnia 2018 r. na obszarze obejmującym powiaty: gorzowski, miasto Gorzów Wlkp., strzelecko-drezdenecki, żagański, międzyrzecki, nowo solski, świebodziński. A ponadto w 7 gminach lubuskich spoza subregionu, tj.: Rzepin, Wschowa, Łęknica, Przewóz, Lubsko, Sulęcin.

Po przeprowadzonym udycie akredytacji przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej LOWES ponownie uzyskał akredytację „AKCES” i z dniem 01-09-2018 r LOWES rozpoczął drugi projekt w wyniku którego powstanie ponownie nowych 182 stanowisk pracy dla osób z wykluczenia społecznego.

Projekt „Wnuczęta w dobrych rękach” realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie w partnerstwie z Stowarzyszeniem „Razem dla Strzelec” oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji „POMOST”. Głównym celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna uczestników – osób bezrobotnych, emerytów ,którzy oddalili się z rynku pracy opiekując się swoimi wnuczętami do lat 4 lub osobami wymagającymi trwałej opieki, a deklarujących chęć powrotu do pracy, nabycia nowych umiejętności oraz kompetencji zawodowych i społecznych oraz wsparcie ich najbliższego otoczenia poprzez poprawę dostępu do usług reintegracyjnych. Zadaniem Stowarzyszenia jest udzielanie stypendiów szkoleniowych dla 210 uczestników w tym 150 kobiet. Wsparcie to otrzymają osoby bezrobotne 50+ sprawujące opiekę nad swoimi wnuczętami do lat 4 lub osób wymagających trwałej opieki, w zastępstwie ich pracujących rodziców (150 uczestników w tym 120 kobiet) oraz emeryci 50+ sprawujący opiekę nad swoimi wnuczętami do lat 4 w zastępstwie ich pracujących rodziców lub osobami zależnymi, wyrażający wolę dalszej aktywności społeczno- zawodowej (60 uczestników w tym 30 kobiet.) Projekt jest realizowany do 30 września 2019 r.

W tym okresie długoletnimi pracownikami Stowarzyszenia byli mieszkańcy naszej gminy Pan Kazimierz Kisiel i Panie; Helena Okrój, Zofia Janke, Arleta Łukasik. Znaczący wkład w jego działalność wnieśli członkowie; Barbara Braun, Tadeusz Bednarczuk, Leszek Waloch, Romuald Gawlik, Jan Szylak, Tadeusz Kałuziak, Zbigniew Gacki, Jan Nikonor, Józef Pater.
To dzięki wizji, odwadze i determinacji pierwszych członków Zarządu Panów Alfred Piątek, Jan Chmiel, Kazimierz Błaszczyk będących dzisiaj z nami mogliśmy w minionych latach osiągnąć takie rezultaty.