Stowarzyszenie na rzecz wsparcia ekonomii społecznej

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie zostało zaproszone wraz z partnerami z powiatu Strzelecko Drezdeneckiego do uczestnictwa w projekcie pt. „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  projektu systemowego 1.19

 Stowarzyszenie angażując się w projekt chce osiągnąć wszystkie zakładane cele poprzez stworzenie Centrum  Ekonomii Solidarnej,  prowadzące miedzy innymi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz  fundusz pożyczkowy i poręczeniowy dla podmiotów  ekonomii społecznej.

 Partnerstwo zostało zainicjowane  15 grudnia, spotkaniem partnerów  w  Środowiskowym Domu Samopomocy w Dobiegniewie,

 Następnie odbyło się szkolenie  w Dobiegniewie w dniach 13 –14 stycznia 2011 roku i obejmowało zagadnienia związane z pokazaniem dobrych przykładów  partnerstw z wielkopolski w zakresie tworzenia  wsparcia  ekonomii społecznej i zostały omówione  role Centrum Integracji Społecznej i spółdzielni socjalnych. Szkolenie prowadzili Barbara i  Tomasz Sadowscy  koordynatorzy Projektu z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka

 Poniżej Opis programu systemowego 1.19.

 

„Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” to czteroletni projekt systemowy realizowany w partnerstwie.

 Jego głównym celem jest podniesienie poziomu rozwoju i poprawa kondycji sektora ekonomii społecznej w Polsce.

 W ramach projektu zaplanowano działania, dzięki którym wypracowane zostaną narzędzia wspierające rozwój podmiotów ekonomii społecznej, profesjonalizację ich funkcjonowania oraz poprawiające komunikację i wymianę doświadczeń wewnątrz instytucji otoczenia podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki realizacji projektu wzrośnie rozpoznawalność i popularność marki ekonomii społecznej. Trwałość rezultatów osiągniętych dzięki zintegrowanemu systemowi wsparcia zostanie zapewniona przez zrozumienie sposobu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej przez interesariuszy projektu i upowszechnienie sprawdzonych metod działania istniejących podmiotów ekonomii społecznej. Wymiana doświadczeń krajowych i zagranicznych podmiotów ekonomii społecznej pomoże w wypracowaniu optymalnych rozwiązań dla zapewnienia trwałości funkcjonowania tychże podmiotów w różnych środowiskach lokalnych.

 Inicjatorem projektu jest Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a liderem Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

 Partnerstwo tworzą:

 1. Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA (www.barka.org.pl)
 2. Fundacja Fundusz Współpracy (www.cofund.org.pl)
 3. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (www.fise.org.pl)
 4. Instytut Spraw Publicznych (www.isp.org.pl)
 5. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, jednostka pozawydziałowa działająca przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (www.msap.uek.krakow.pl)
 6. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) (http://europeandcis.undp.org/)
 7. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (www.zlsp.org.pl)

 Projekt oparty jest na partnerstwie kompetencji, co oznacza, że każdy partner wnosi w jego realizację kluczowe umiejętności merytoryczne oraz swoje wieloletnie doświadczenie. Cel główny projektu będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej;
 • wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy, integracji społecznej, ekonomii społecznej poprzez szkolenia i kursy, doradztwo i studia podyplomowe, a także wizyty studyjne i staże;
 • profesjonalizacja działań wspierających podmioty ekonomii społecznej;
 • podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej;
 • wzmocnienie otoczenia instytucji ekonomii społecznej na poziomie lokalnym za pomocą metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej.

 Działania w projekcie pogrupowane zostały w 6 kluczowych zadań:

 1. Analiza sytuacji ekonomii społecznej w Polsce
 2. Stworzenie sprawnie działającej infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej
 3. Opracowanie i wdrożenie programów edukacji i kształcenia w zakresie ekonomii społecznej
 4. Wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej,
 5. Promowanie sektora ekonomii społecznej
 6. Standaryzacja tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej

 

Projekt realizowany jest w od lipca 2009 do grudnia 2013 roku.

Zmieniony ( 31.10.2013. )