Ekonomia społeczna

Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej

 Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej powołane zostało w 2008 roku. Na dzień dzisiejszy do Partnerstwa przystąpiło 67 podmiotów, których zróżnicowany potencjał służy popularyzowaniu i wspieraniu idei ekonomii społecznej  w regionie.

Kilkuletnie doświadczenie Partnerstwa w realizacji działań na rzecz promowania idei ekonomii społecznej przyczyniło się do wzrostu zainteresowania tą tematyką wśród pracowników administracji samorządowej, państwowej, pracodawców oraz osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. Sygnatariusze Partnerstwa zdobyli wiele cennych doświadczeń przydatnych w tworzeniu i prowadzeniu instytucji ekonomii społecznej.  

          W 2010r. powołano Radę Programową Partnerstwa składającą się z przedstawicieli wiodących instytucji partnerskich sektora ekonomii społecznej w regionie. Zadaniem Rady jest koordynowanie i wytyczanie kierunków działań Partnerstwa służących rozwojowi ekonomii społecznej, jak również budowanie klimatu zrozumienia i woli współpracy samorządów lokalnych z Podmiotami Ekonomii Społecznej. Rada jest reprezentantem sektora ekonomii społecznej w regionie i stanowi swoisty „barometr” problemów i potrzeb tego środowiska.

W 2012r. skupiono się głównie na :

 • Promowaniu ekonomii społecznej w regionie przy wykorzystaniu dostępnych możliwości w tym zakresie.( Biuletyn i strona WUP,  strona  sygnatariuszy, prasa, radio, telewizja i inne).
 • Realizowaniu działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rozwoju ekonomii           społecznej ( tworzenie dobrego klimatu).
 • Zorganizowaniu wymiany doświadczeń z ekonomii społecznej na przykładzie spółdzielni socjalnych.
 • Uczestniczeniu w działaniach mających na celu pozyskanie wsparcia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie ze strony lokalnych władz 
   i parlamentarzystów.
 • Zorganizowaniu szkoleń dla pracowników instytucji partnerskich.
 • Zorganizowaniu spotkań z ekspertami z dziedziny spółdzielczości socjalnej
  (w ramach posiedzeń Rady Programowej Partnerstwa).
 • Opracowaniu stanowisk i rekomendacji służących wzmocnieniu kondycji podmiotów ekonomii społecznej.

Rezultaty działań:

 • Zorganizowano pięć posiedzeń Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. W spotkaniach uczestniczyło ogółem 74 osoby. Na posiedzeniach podejmowano działania służące promocji i rozwoju ekonomii społecznej w regionie.
 • Członkowie Partnerstwa uczestniczą w pracach zespołu ds. opracowania Wieloletniego Regionalnego Planu Działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej.
 • Opracowano 4 stanowiska i rekomendacje adresowane do: Departamentu EFS, OWES, Konwent Marszałków, dotyczące  wzmocnienia ze środków EFS sektora  ekonomii społecznej w regionie lubuskim.
 • Zorganizowano 2szkolenia  dla  pracowników instytucji partnerskich : „Profilaktyka wypalenia zawodowego”, „Arteterapia  w pracy”.
 • Współorganizowano wspólnie z Łużycką Wyższą Szkołą w Żarach konferencję pt. „Społeczna, nie tylko rynkowa gospodarka społeczna w województwie lubuskim        w perspektywie 2020 roku” .Celem konferencji było omówienie rozwoju ekonomii społecznej w   regionie. W konferencji uczestniczyło 200 osób.
 • Organizowano spotkania informacyjno –doradcze  z zakresu ekonomii  społecznej.  Celem spotkań było przedstawienie idei Partnerstwa i przybliżenie informacji dot. zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Spotkania odbyły się w JST, PUP, NGO.
 • Dotychczasowe działania Partnerstwa zostały dwukrotnie zaprezentowane
  w Programie Telewizji  Polskiej-Oddział w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu ze środków EFS pt.: Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej.
 • W Biuletynie WUP zamieszczane są opracowania dot. problematyki ekonomii  społecznej.
 • W siedzibie Oddziału Zamiejscowego WUP udziela się  informacji dotyczących  możliwości zakładania i  funkcjonowania spółdzielni socjalnych.
 • Uczestniczono w Gorzowie Wlkp. w konferencji podsumowującej projekt Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp.. Zaprezentowano działania WUP na rzecz rozwoju ekonomii społecznej- liczba uczestników 80.
 • Uczestniczono w Sulęcinie w Konferencji pt.”Samorząd Lokalny liderem ekonomii społecznej”. Zapoznano uczestników z inicjatywą tworzenia partnerstwa międzysektorowego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej- liczba uczestników 50.
 • Uczestniczono w Targach aktywności społecznej w Gorzowie Wlkp.
 • Uczestniczono w ramach dobrych praktyk w spotkaniu w spółdzielni socjalnej „Relax”w Dębnie Lubuskim.

Uczestniczono w  ramach dobrych praktyk w wizycie studyjnej zorganizowanej przez  Fundację „Barka” w Poznaniu