Zakończone projekty

1998

 • Projekt "Symulacja" we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej - Departamentem Polityki Rynku Pracy - Wykształcenie młodzieży szkolnej w dziedzinie przedsiębiorczości.
 • Projekt "Absolwent" we współpracy z Rejonowymi Urzędami Pracy woj. gorzowskim, mający na celu podniesienie umiejętności potrzebnych na rynku pracy absolwentom szkół średnich województwa gorzowskiego. W ramach programu przeszkolono 100 absolwentów.

1999

 • Projekt "Wymiany i Staże pomiędzy Polską i Szwecją" w ramach programu Leonardo Da Vinci - 3 miesięczne staże w czasie, których uczestnicy poznawali zasady prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem doświadczeń unijnych.
 • Projekt "Kształcenie Liderów Wiejskich" we współpracy z Funduszem Współpracy - Agrolinia 2000 w Warszawie - wykształcenie przedstawicieli środowisk wiejskich w zakresie rozwoju lokalnego i realizacji projektów inwestycyjnych. Projekt objął 25 osób bezrobotnych i pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy na zakończenie prac wyjechali do instytucji unijnych.
 • Projekt "Spadochron" we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych w Warszawie - prowadzenie szkoleń dla młodzieży w zakresie planowania kariery zawodowej. Uzyskaliśmy także licencję na prowadzenie szkoleń w powyższym programie. Ze szkoleń skorzystało 70 osób bezrobotnych.
 • Projekt "Integracja" - propagowanie idei integracji Polski z Unią Europejską - we współpracy z Funduszem Współpracy - Inicjatywy Pro Europejskie w Warszawie - działania ukierunkowane na przedstawienie zasad międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw. W projekcie udział wzięło 50 osób.
 • Projekt "Interreg II" - propagowanie myśli technicznej i transferu technologii - we współpracy z Centrum Technologicznym BIG we Frankfurcie. Jako partner odpowiedzialni byliśmy za koordynację działań po Polskiej stronie Euroregionu Pro Europa Viadrina.

 

2000

 • Projekt "Polsko - Niemiecka konferencja Przedsiębiorczości - Rozwój agroturystyczny wsi" we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Euroregionu Pro Europa Viadrina, finansowany ze środków PHARE CBC - przedstawienie możliwości rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozwój turystyki i agroturystyki - cykl seminariów i konferencji międzynarodowych. Projektem objęliśmy 250 osób przedstawicieli środowisk wiejskich.
 • Projekt "Liderzy środowisk wiejskich" - nauka zarządzania przedsiębiorstwem - we współpracy z Funduszem Współpracy - Agrolinia 2000 w Warszawie - prowadzenie I semestralnego studium menedżerskiego. Roczne studium menedżerskie ukończyło 30 osób bezrobotnych, którzy w okresie 6 miesięcy po zakończeniu nauki znalazło zatrudnienie.
 • Projekt "Budowa sieci Konsultacyjno - Doradczej" - w ramach Kierunków działań Rządu wobec MSP do roku 2002 - we współpracy z Polską Fundacją Promocji i Rozwoju MSP w Warszawie - prowadzenie doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Z doradztwa skorzystało 500 przedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
 • Projekt w ramach "Intereg III" - wdrażanie myśli technicznej w wymiarze transgranicznym do 2006r. - we współpracy z Centrum Technologicznego BIC we Frankfurcie. Jesteśmy głównym partnerem polskim na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina.
 • Projekt "Młodzi Aktywni" - dla absolwentów szkół średnich - we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej - Departamentem Polityki Rynku Pracy. Projektem objęliśmy 50 osób bezrobotnych.

 

2001

 • Projekt "Przez żołądek do wspólnej Europy" - Wymiany i staże pomiędzy Polską i Niemcami - w ramach programu Leonardo Da Vinci. - Wykształcenie 30 młodych osób bezrobotnych w dziedzinie gastronomii i agroturystyki na 3 - miesięcznych stażach w Eberswalde - Niemcy.
 • Projekt "Przezwyciężanie negatywnych skutków bezrobocia w województwie lubuskim" - ze środków budżetu państwa, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze - prowadzenie specjalistycznego doradztwa dla małych przedsiębiorstw oraz szkoleń podwyższających kwalifikacje pracowników małych firm. Z programu skorzystało 190 przedsiębiorstw w ramach doradztwa oraz 160 pracowników małych przedsiębiorstw w ramach działań szkoleniowych.
 • Program "Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002" - projekt Punkty Konsultacyjno - Doradcze, we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Z prowadzonego doradztwa skorzystało ponad 500 przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
 • Projekt "Wieś Aktywna" współfinansowany ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu: "Bezrobocie - co dalej?", polegający na wypracowaniu nowoczesnej metodyki kształcenia osób bezrobotnych. Objęliśmy projektem 125 osób bezrobotnych wywodzących się ze środowisk wiejskich.
 • Projekt "Wiejski biznes" we współpracy z Departamentem Polityki Rynku Pracy - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, mający na celu edukację młodych osób bezrobotnych w dziedzinie przedsiębiorczości. W ramach prac uczestniczyło 60 młodych osób bezrobotnych, którzy na zakończenie szkolenia uczestniczyło w wyjeździe studyjnych do zakładów w Niemczech.
 • Projekt "Przedsiębiorczość" współfinansowany ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Projekt dotyczył edukacji młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego. Dzięki prowadzonym pracom przeszkoliliśmy 50 uczniów szkół średnich.
 • Program "Aktywizacja obszarów wiejskich w woj. lubuskim" we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze - prowadzenie doradztwa dla małych przedsiębiorstw z terenów wiejskich i udzielanie im jednorazowych dotacji na zakup środków trwałych. Udzieliliśmy 40 dotacji w kwocie 3600 PLN przedsiębiorcom z terenu województwa lubuskiego, z przeznaczeniem na zakup środków trwałych.

   

2002

 • Projekt "Przedsiębiorczość II" współfinansowany ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Projekt dotyczył edukacji uczniów ostatnich klas szkół średnich Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego. Ze szkoleń skorzystało 50 uczniów szkół średnich.
 • Projekt "Punkt Konsultacyjno - Doradczy dla MSP" realizowany w ramach programu "Kierunki działań Rządu wobec MSP do roku 2002" Ministerstwa Gospodarki - prowadzenie doradztwa dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz sektora MSP. Dzięki utworzonemu Punktowi Konsultacyjno - Doradczego w Strzelcach Kraj. z udostępniane jest miesięcznie ok. 180 konsultacji dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

   

2003

 • Projekt "Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Choszcznie" - we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.
 • Projekt "Młodzi Aktywni" - w ramach programu wspierającego rozwój przedsiębiorczości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, skierowany do uczniów szkół średnich powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego.
 • Projekt "Punkt Konsultacyjno - Doradczy dla MSP" w ramach Kierunków działań Rządu do roku 2006 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.
 • Projekt "Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego" - finansowany ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

   

2004 - 2005

 • Projekt "Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Program Phare 2001" - we współpracy z Funduszem Współpracy "JFK" w Warszawie.
 • Projekt "Bezrobotni - druga szansa" - w ramach Programu Phare 2002, skierowany do osób długotrwale bezrobotnych z powiatów Gorzowskiego i Strzelecko - Drezdeneckiego.
 • Projekt "Młodzież na starcie do życia zawodowego" w ramach Programu Phare 2002, adresowany do absolwentów.