Twój biznes - Twoja szansa

Wypłata Jednorazowych Dotacji Inwestycyjnych w ramach projektu "Twój Biznes Twoja Szansa"

Na przełomie roku 2007/2008 zostały podpisane umowy o wypłatę Jednorazowych Dotacji Inwestycyjnych w ramach projektu „Twój Biznes – Twoja Szansa”. W ramach projektu 18 Beneficjentów Ostatecznych założyło własne mikroprzedsiębiorstwa.


Lista firm, którym udzielono dotacji:

 • „Pracownia Protetyki Stomatologicznej R-dent” (Strzelce Kraj.)
 • „P.H.U. Zajazd Leśny Katarzyna Szymańczak” (Dobiegniew)
 • „Rodent“ P.U.H. Łukasz Woźniak (Mierzęcin)
 • „Fotojawa.pl Studio Fotograficzne” Grażyna Jawień (Dobiegniew)
 • „P.P.H. i U. Usługi Stolarskie Eksport – Import” Wiesław Brot (Dobiegniew)
 • „Kursy Języków Obcych“ Błażej Rerus (Drezdenko)
 • „Biuro Doradztwa Prawnego i Finansowego”Aneta Kołuda (Dobiegniew)
 • „Stolarstwo – Piotr Wochnik” (Trzebicz)
 • „Zakład Usług Mechanizacyjnych i Rolniczych” Sikora Henryk (Strzelce Kraj.)
 • „Euro – Finanz“ Barbara Zarakowska (Strzeclce Kraj.)
 • „Transport“ Ryszard Wiśniewski (Rolewice)
 • „Duobit“ Bartłomiej Głogowiec (Drezdenko)
 • „Huko – Soft“ – Hubert Kowalczyk (Drezdenko)
 • „Auto – naprawa“ Humieniuk Marcin (Niegosław)
 • „Inter Komputer Serwis” – Przemysław Dera
 • „NAIL Style” – Barbara Bawołek (Górki Noteckie) Zakład Krawiecki
 • „Igiełka“ – Anna Wołkowicz (Strzelce Kraj.)
 • „ASIM SYSTEMS“ Beniamin Nowakowski (Strzelce Kraj.)

Uwaga Beneficjenci Ostateczni

Uprzejmie informujemy, iż Beneficjenci Ostateczni, którzy:

 • zrealizowali już całą inwestycję (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji);
 • posiadają wszystkie faktury i inne dokumenty księgowe o podobnej wartości dowodowej - potwierdzające poniesienie wydatków kwalifikowanych (zgodnie - z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji);
 • uregulowali wszystkie płatności związane z realizacją inwestycji,

mogą złożyć wniosek o płatność końcową - refundację kosztów w wysokości 20% przyznanego dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie).

Beneficjent Ostateczny rozliczając dotację inwestycyjną, zobowiązany jest dostarczyć:

 • - wniosek o płatność końcową;
 • - tabelę rozliczenia dotacji inwestycyjnej;
 • - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o podobnej wartości dowodowej, zgodne z załącznikiem 1 do wniosku, wraz z dowodami do zapłaty;
 • - poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór/wykonanie prac ;
 • - oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentujących operacje na rachunku, którego wniosek dotyczy;
 • - inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z umową o dofinansowanie.

Oryginał każdego dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku (faktury itp.) powinny być opisane na odwrocie w sposób zaprezentowany we wzorze, jak również na 1 stronie dokumentu opis, iż „wydatek jest sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa”. Zgodnie z ustaleniami Regionalnej Instytucji Finansującej - Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, nadmieniamy że:

Beneficjent Ostateczny zakupujący używane środki trwałe powinien dołączyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie sprzedającego, że środek trwały nie został zakupiony ze środków publicznych w okresie ostatnich 7 lat;
 • faktury (rachunku, umowy) zakupu sprzedającego dany środek trwały;
 •  oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego potwierdzające spełnianie norm technicznych, umożliwiających pełne wykorzystanie w projekcie;
 • oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego, że cena zakupu nie odbiega od jego wartości rynkowej wraz z informacją o cenie nowego środka trwałego;
 • odpowiednich certyfikatów;

- zgodnie z umową o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej warunkiem wypłaty płatności końcowej Beneficjentowi Ostatecznemu jest zrealizowanie inwestycji objętej dotacją zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji.

Tak więc Beneficjent Ostateczny będzie musiał rozliczyć się z inwestycji objętej dotacją;

Beneficjent Ostateczny nie ma obowiązku udokumentowania wkładu własnego przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jednak zobowiązuje się do jego wydatkowania, w wysokości ustalonej w umowie o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się również pokryć ze środków własnych wszystkie wydatki niekwalifikowane w ramach inwestycji.

Załączniki:

Zmieniony ( 10.03.2008. )