"Wnuczęta w dobrych rękach" - nabór uczestników do projektu

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Strzelec” oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji „POMOST”, w ramach osi priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, działanie 7.3 – Programy aktywnej integracji realizowane przez inne rozpoczyna nabór wniosków w Projekcie „Wnuczęta w dobrych rękach” w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, żagańskim, świebodzińskim, nowosolskim, międzyrzeckim, sulechowskim, zielonogórskim i gorzowskim.

Wnioski o udział w projekcie składać należy:

  • w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie (w dni robocze od godz. 7:30-15:00)  
  • wysłać za  pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.: Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew

lub

  1. Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec” ul. Chrobrego 1, 66-500 Strzelce Kraj.,  (biuro czynne będzie od 2 maja w godzinach 10.00-14.00)
  2. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin,  

Czas trwania naboru:

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od dnia 20 kwietnia w sposób ciągły do dnia uzyskania w rekrutacji wskaźnika 210 osób w poszczególnych powiatach;

  1. Strzelecko-drezdenecki – 90 osób,
  2. Żagański – 50 osób,
  3. Świebodziński – 70 osób.

W przypadku wysyłki dokumentów drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia uznaje się datę wpływu dokumentów do biura projektu.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „Wnuczęta w dobrych rękach” wraz z pozostałymi dokumentami jest dostępny na stronie internetowej www.swmpdobiegniew.pl w zakładce (Do pobrania)  

Kompletną dokumentację, którą należy złożyć zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projekt „Wnuczęta w dobrych rękach” powinna zawierać:

1. Formularz zgłoszeniowy (NOWY) – zał. nr 1
2. Oświadczenie rodziców – zał. nr 2
3. Deklaracja uczestnictwa – zał. nr 3
4. Oświadczenie rodzica dziecka - zał. nr 4 (tylko w przypadku kiedy dotyczy)
5. Oświadczenie o niepełnosprawności – zał. nr 5 (tylko w przypadku kiedy dotyczy)
6. Oświadczenie uczestnika projektu – zał. nr 6

7. Oświadczenie o gotowości do podjęcia aktywizacji społeczno-zawodowej - Zał. nr 9
8. Oświadczenie o pobieraniu emerytury – zał. nr 10 
9. Oświadczenie o poszukiwaniu pracy – zał. 11.

10. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego 

Zapoznaj się z Regulaminem projektu.

Informacje dotyczące projektu można uzyskać:

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew;  tel. 880013154 Pan Tadeusz Kałuziak

Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec” ul. Chrobrego 1, 66-500 Strzelce Kraj., tel.535 963 201, Pani Paulina Pytlos (powiat strzelecko-drezdenecki)

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin, tel.512 945 580, Pan Paweł Mrożek (powiat świebodziński i żagański)