Rozmawialiśmy o rozwoju działalności gospodarczej

Informacja na temat spotkania dotyczącego aspektów podejmowania, wykonywania i rozwoju działalności gospodarczej z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie zorganizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w dniu 16.05.2022 r. dla osób bezrobotnych, które otrzymały dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

          Spotkanie zostało zorganizowane w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 15.04.2019 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie, a Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Kraj. 

          Celem porozumienia jest inicjowanie i rozwój działań wzmacniających aktywizację zawodową mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego, przede wszystkim osób bezrobotnych oraz lokalnych przedsiębiorców w zakresie rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości. O możliwościach rozwoju opowiadali pracownicy naszego Stowarzyszenia: Arleta Łukasik - specjalista pożyczkowy oraz Joanna Wojciechowska - kluczowy doradca biznesowy LOWES

          Na spotkanie zostało zaproszonych 38 osób bezrobotnych, które otrzymały dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach:

  • projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (VI)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz co najmniej 20% osób znajdujących się w trudnej sytuacji  na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach. Okres realizacji projektu     01.2021 r. – 31.12.2022 r.
  • projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (VII)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020.  Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia i osoby o niskich kwalifikacjach. Okres realizacji projektu od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
  • algorytmu Funduszu Pracy. Środki te przeznaczone są na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i  aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, zamieszkujących w powiat strzelecko - drezdenecki. 

Przygotował:

 Adam Fiedler - Pośrednik pracy